OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu Pojazdów zawieranych przez RENTSCAR z siedzibą w Koszalinie (75-608) przy ul. Zwycięstwa 177A/4.
DEFINICJE
1. Umowa Najmu - umowa na czas określony określająca prawa i obowiązki Stron - Wynajmującego oraz Najemcy - zawarta w formie dokumentowej lub pisemnej.
2. Wynajmujący - RENTSCAR z siedzibą w Koszalinie (75-608) przy ul. Zwycięstwa 177A/4.
3. Najemca - osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
4. Użytkownik - osoba fizyczna wskazana przez Najemcę jako upoważniona do prowadzenia Pojazdu. Najemca może wskazać siebie jako użytkownika.
5. Zamówienie - oświadczenie Najemcy złożone osobiście, w formie dokumentowej lub za pośrednictwem Zlecającego dotyczące klasy Pojazdu, daty oraz miejsca wydania i zwrotu, a także wskazujące dane osobowe oraz numer kontaktowy Najemcy i Użytkownika. Akceptacja zamówienia i przyjęcie do realizacji są potwierdzone przez Najemcę tą samą drogą.
6. Zlecający - podmiot przekazujący zlecenie Wynajmującemu. Zlecający ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego, wyłącznie w zakresie objętym zamówieniem, co nie wyłącza odpowiedzialności Najemcy lub Użytkownika z innego tytułu, np. wyrządzonej szkody.
7. Płatnik - podmiot, na którym ciąży obowiązek zapłaty czynszu najmu lub innych należności wynikających z Umowy Najmu.
8. Umowa Generalna - Umowa Najmu określająca szczegółowe warunki najmu i świadczenie usług zawarta pomiędzy Wynajmującym i Najemcą. Protokoły wydania poszczególnych pojazdów do Umowy Generalnej stanowić będą jej integralną część. W razie sprzeczności Umowy Generalnej z OWNP pierwszeństwo mają warunki określone w OWNP.
9. Forma Dokumentowa - forma dokonania czynności w rozumieniu przepisu art. 77(2) oraz 77(3) kodeksu cywilnego pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, przez którą należy rozumieć w szczególności : wiadomości e-mail, sms, nagranie rozmowy telefonicznej, oświadczenie woli utrwalone na tablecie.
10. Pojazd - pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, który stanowi przedmiot umowy najmu. Pojazd stanowi własność Wynajmującego lub Wynajmujący posiada prawny tytuł do rozporządzania Pojazdem, w szczególności jest uprawniony do zawierania umów najmu.
11. Administrator Danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7
pkt. 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz. 922 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący, który zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami powyższej ustawy . Najemcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
12. Dane Osobowe - w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 11, niezbędne do wykonania umowy najmu obejmujące; imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL, numer prawa jazdy, ważność prawa jazdy, numer telefonu, adres e-mail.
13. Regulamin lub OWNP - niniejszy Regulamin określający prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego, wypełniający w stosunku do Konsumenta obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz,U z 2014 r. poz.827. W razie sprzeczności postanowień umowy najmu pierwszeństwo mają OWNP.
14. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę najmu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
WARUNKI NAJMU
15. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki;
a) przedstawi ważny dokument tożsamości;
b) przedstawi kartę kredytową, a w przypadku Pojazdu klasy F,G,H,I oraz Premium dwie karty kredytowe o okresie ważności nie krótszym niż 3 miesiące od uzgodnionego terminu zakończenia okresu najmu Pojazdu. Wynajmujący może odstąpić od powyższego wymogu nie podając przyczyny;
c) posiada przez minimum 12 miesięcy prawo jazdy kategorii uprawniającej do poruszania się pojazdem honorowane na terenie RP;
d) przedstawi dokument swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) - jeżeli Użytkownik będzie zawierał umowę w charakterze pełnomocnika Najemcy, a umocowanie to nie wynika z dokumentu rejestrowego Najemcy;
e) ukończył 21 rok życia.
16. Najemcą może zostać osoba fizyczna, będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, która spełni warunki wskazane w pkt. 5 od a) do e), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego, której reprezentant przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy najmu.
17. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wynajmującego z tytułu umowy najmu jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Najemca zostanie zwolniony z odpowiedzialności wobec Wynajmującego.
18. Najemca oraz Użytkownik upoważniają Wynajmującego do wystąpienia do biur informacji gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, o ujawnienie informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych o ujawnienie informacji gospodarczych o jego zobowiązaniach. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy najmu jeżeli przed jej zawarciem umowy najmu poweźmie negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Najemcy lub Użytkownika lub do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu w formie pisemnej lub dokumentowej, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.
19. Wymogi wskazane w pkt. 15 i 16 niniejszego OWNP obowiązują przez cały okres trwania umowy. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika przedmiotowych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.
20. W razie braku możliwości dostarczenia Pojazdu zgodnego z potwierdzonym przez Wynajmującego zamówieniem, Wynajmujący dostarczy Najemcy pojazd tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki, na którą zostało złożone zamówienie. Powyższa zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
21. Poruszanie się pojazdem poza granicami Polski bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej oraz wniesienia dodatkowej opłaty jest zakazane. Korzystanie z pojazdu poza granicami Polski wiąże się z koniecznością poniesienia przez Najemcę wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi naprawami, awarią, holowaniem. Najemca na zasadach ogólnych ponosi wobec Wynajmującego odpowiedzialność odszkodowawczą za nieprzestrzeganie powyższego zakazu.
22. Najemca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w państwach, na obszarze, których się znajduje w tym dotyczących wyposażenia pojazdu co nie uprawnia go do ingerencji w Pojazd. Koszty dostosowania Pojazdu do szczególnych wymogów obciąża wyłącznie Najemcę.
23. Pojazd jest oznakowany. Najemca jest zobowiązany do zachowania tego oznakowania. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń jest możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego w formie pisemnej lub dokumentowej.
24. Najemca lub Użytkownik zobowiązani są do uiszczania opłat za parkowanie, opłat autostradowych i innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, mandatów karnych, grzywien oraz należności nałożonych przez odpowiednie organy w związku z naruszeniem przepisów prawa. Obowiązek zapłaty innych należności wynikłych z korzystania z Pojazdu podczas trwania umowy jest obowiązkiem Najemcy lub Użytkownika chyba, że wykażą że obowiązek zapłaty powstał z winy Wynajmującego. Najemca lub Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił z związku z naruszeniem przez Najemcę lub Użytkownika określonego w zdaniu poprzedzającym oraz zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. 54 F.
25. Oddziały prowadzone przez Wynajmującego czynne są w dni robocze od 8:00 do 18:00. W przypadku wydania i odbioru pojazdu poza godzinami pracy oraz w soboty, niedziele i święta naliczana jest opłata w wysokości 60,00 zł
26. Zwrot Pojazdu może nastąpić tylko w miejscu wskazanym w umowie najmu, jeżeli strony w trakcie trwania umowy najmu nie uzgodniły inaczej. Zabronione jest przekazywanie kluczyków, dokumentów Pojazdu osobom nieuprawnionym. Zwrot Pojazdu jest potwierdzony protokołem odbioru przez Wynajmującego i Najemcę lub Użytkownika. Jeżeli Najemca lub Użytkownik uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub/i od podpisania protokołu odbioru, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu z jednostronnym podpisem protokołu odbioru. Najemca lub/i Użytkownik oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń.
ZAWARCIE UMOWY NAJMU, OKRES NAJMU, PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU
27. Warunkiem do zawarcia przez Wynajmującego umowy najmu jest;
a) pozytywne zweryfikowanie Najemcy i Użytkownika w zakresie wskazanym w pkt. 18;
b) zaakceptowanie przez Najemcę OWNP podczas zawierania umowy najmu lub wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.rentscar.pl;
c) spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 15 a) - e) OWNP;
d) złożenie zamówienia co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem odbioru Pojazdu;
e) podanie danych karty kredytowej lub kart kredytowych spełniających warunki, o których mowa w pkt. 15 b) OWNP;
f ) w przypadku płatności przelewem - uznania na rachunku bankowym Wynajmującego wymaganej kwoty przelewu.
28. Zawarcie umowy najmu następuje w formie dokumentowej lub pisemnej przez Najemcę i Wynajmującego na warunkach określonych w zamówieniu Pojazdu. W przypadku większej ilości Najemców ich odpowiedzialność jest solidarna.
29. Okres najmu każdorazowo określa umowa najmu, z zastrzeżeniem pkt. 38 - 40 OWNP. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego, wyrażoną w formie pisemnej lub dokumentowej, o ile Najemca zwróci się o przedłużenie okresu najmu Pojazdu w formie pisemnej lub dokumentowej co najmniej 1 dzień roboczy przed upływem okresu najmu przewidzianego w umowie.
30. W przypadku przedłużenia okresu najmu opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według ostatniego obowiązującego Najemcę czynszu.
ZWROT POJAZDU, ZAKOŃCZENIE UMOWY NAJMU
31. Umowę najmu kończy się w dacie w niej wskazanej.
32. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie ustej i elektronicznej , żądając jednocześnie zwrotu Pojazdu, gdy Najemca:
a) korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z umową najmu, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu;
b) zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub utratę wartości;
c) udostępnia Pojazd osobom nieuprawnionym bez zgody Wynajmującego.
d) opuścił granice RP bez zgody Wynajmującego.
e) płatność za wynajem następuje z "góry",nie dopuszcza się zwłoki w zapłacie czynszu.
33. W przypadku, o którym mowa w pkt. 32 oraz w razie opóźnienia zwrotu Pojazdu w przypadkach wskazanych w OWNP Wynajmujący może odebrać pojazd na koszt Najemcy. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość do korzystania z usług podmiotów trzecich współpracujących z Wynajmującym w zakresie windykacji.
34. W przypadkach, o których mowa w pkt. 33 Wynajmujący uprawniony jest także do unieruchomienia Pojazdu. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd posiada zamontowane urządzenie GPS oraz system umożliwiający unieruchomienie pojazdu.
35. Najemca po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić Pojazd w wyznaczonym miejscu i czasie, jednak godzinę zegarową wcześniej  niż kiedy pojazd był wydany.
36. Koszt zwrotu pojazdu w miejscu innym niż określono w umowie najmu, bez zgody Wynajmującego ponosi Najemca zgodnie z pkt. 54 d) OWNP.
37. W przypadku niedokonania zwrotu Pojazdu w uzgodnionym terminie Wynajmujący może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienienia przestępstwa przez Najemcę lub/i Użytkownika oraz jest uprawniony do obciążenia Najemcy lub Użytkownika karą umowną za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości określonej w regulamine.

NAJEM OC, ASSISTANCE
38. W przypadku najmu Pojazdu w ramach likwidacji szkody z polisy komunikacyjnej OC sprawcy, Najemca ma obowiązek dostarczyć Wynajmującemu najpóźniej przy odbiorze Pojazdu;
a) dokumenty zawierające numer zgłoszenia szkody, umożliwiające Wynajmującemu bezgotówkowe rozliczenie kosztów najmu Pojazdu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy szkody;
b) kopię oświadczenia sprawcy szkody lub notatkę Policji potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy;
c) dane polisy OC sprawcy (numer polisy, imię i nazwisko sprawcy, nr. PESEL, adres sprawcy);
d) kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego Pojazdu;
e) okazać do wglądu dokument tożsamości (ważny dowód osobisty, paszport);
f ) okazać do wglądu prawo jazdy;
g) kopię zlecenia naprawy uszkodzonego Pojazdu wystawionego przez warsztat realizujący naprawę.
39. Najem Pojazdu z OC lub z Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy lub operatora assistance. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy lub operatora assistance wzywając najemcę do natychmiastowego zwrotu Pojazdu (lecz nie później niż 2 godziny od momentu wezwania) Najemca jest uprawniony do dalszego korzystania z Pojazdu na własny koszt, jeżeli we wskazanym terminie zawrze z Wynajmującym porozumienie o przedłużeniu okresu najmu na dalszy okres uzgodniony przez Strony.
40. W przypadku odmowy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy/ operatora assistance zapłaty należności z tytułu najmu Pojazdu i/lub innych należności wynikających z umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Zawarcie umowy najmu Pojazdu z OC lub Operatora Assistance nie oznacza zrzeczenia przez Wynajmującego roszczeń wobec Najemcy.
OBOWIĄZKI NAJEMCY
41. Najemca otrzymuje Pojazd zatankowany do pełna, czysty oraz sprawny technicznie, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić w stanie w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz z kluczykami, pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem Pojazdu.
42. Najemca jest zobowiązany poinformować Użytkownika o obowiązkach wynikających z OWNP i umowy najmu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie lub działania Użytkownika lub osoby trzeciej, o której mowa w pkt. 45 a) - k) OWNP jak za własne zaniechania lub działania.
43. Pojazd bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności nie może zostać oddany do użytkowania osobie trzeciej, w szczególności w podnajem, dzierżawę czy użyczenie.
44. Najemca i Użytkownik zobowiązani są do używania Pojazdu w sposób określony w umowie odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Pojazdu, a ponadto zobowiązują się do:
a) stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfiką silnika;
b) zapoznania się z dokumentacją Pojazdu ( jeżeli jest dostępna);
c) niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu;
d) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczeniu;
e) zabezpieczenia kluczyków lub urządzeń uniemożliwiających otwarcie i sterowanie Pojazdem oraz dokumentów Pojazdu z należytą starannością poza Pojazdem;
f) wykonania własnym kosztem i staraniem kontroli Pojazdu tj. jego utrzymania w czystości, sprawdzenia i uzupełnienia poziomu oleju, płynu AdBlue, płynu hamulcowego,cieczy chłodzącej, i płynu do spryskiwaczy. Kontroli stanu ogumienia i ciśnienia, felg, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek;
g) zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego przy wydaniu Pojazdu, dokumentów pojazdu i kluczyków lub urządzeń umożliwiających otwarcie i sterowanie Pojazdem w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
h) zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz;
i) udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.
45. Zakazane jest:
a) palenie tytoniu i papierosów elektronicznych w Pojeździe;
b) używanie Pojazdu do uruchamiania innych Pojazdów, a także holowanie innych Pojazdów, przyczep i innych;
c) dokonywanie przeróbek w Pojeździe lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;
d) dokonywanie napraw w Pojeździe, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej;
e) przekraczanie dopuszczalnej ładowności;
f ) używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, pokazach;
g) przewożenie zwierząt w Pojeździe;
h) oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami bez zgody Wynajmującego;
i) używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;
j) przewożenie Pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie Pojazdu;
k) prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
46. Najemca od daty zawarcia umowy najmu do momentu odbioru Pojazdu jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu (rezygnacja). W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezerwacji Pojazdu w wysokości określonej w pkt. 54 g) - h).
47. Zmiana warunków najmu (termin odbioru lub parametrów Pojazdu) możliwa jest wyłącznie na zasadzie porozumienia stron. Zmiana warunków najmu może powodować zmianę wysokości czynszu.
CZYNSZ NAJMU, OPŁATY DODATKOWE, PŁATNOŚCI, KAUCJA
48. Najemca zobowiązany jest do zapłaty świadczeń wynikających z umowy najmu, w szczególności czynszu najmu, opłat za usługi dodatkowe, kar umownych według stawek określonych w umowie najmu, OWNP lub zamówieniu Pojazdu.
49. Wszystkie należności wskazane w OWNP, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.rentscar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że w umowie najmu określono inaczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami wskazanymi na stronie internetowej i w umowie najmu obowiązują stawki zapisane w umowie najmu.
50. Za wyjątkiem najmu Pojazdu z OC lub Assistance czynsz najmu płatny jest z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę. Płatność czynszu może być dokonana przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kredytową i w gotówce.
51. W przypadku ustalenia przez Strony kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z umowy roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, może ona zostać wpłacona przelewem, w drodze preautoryzacji karty płatniczej/kredytowej lub w gotówce przez Najemcę lub Użytkownika. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia karty kredytowej Najemcy lub Użytkownika wszystkimi należnymi, a niezapłaconymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz OWNP.
52. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu Pojazdu przez zwolnienie preautoryzacji karty lub przelew na konto Najemcy wskazane przez niego. Kaucja nie zostaje zwracana w formie gotówki. Wynajmujący może potrącić z kaucji wynikające z umowy najmu oraz OWNP należności niezaspokojone przez Najemcę, w szczególności zaległy czynsz, odsetki za opóźnienie, koszty windykacji, rozliczenie z tytułu ponadnormatywnego zużycia, kary umowne, odszkodowania. Zwolnienie blokady limitu kredytowego następuje zgodnie z procedurami banku.
53. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
54. Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat dodatkowych, za wykonanie przez Wynajmującego na żądanie Najemcy następujących czynności:
a) wyrażenie przez Wynajmującego zgody na wyjazd Pojazdu poza granice Polski 300,00 PLN
b) wydanie lub odbiór Pojazdu poza godzinami określonymi w pkt. 25 62,00 PLN
c) podstawienie lub odbiór Pojazdu w granicach miasta, w którym nie znajduje się punkt wynajmu RENTSCAR 180,00 PLN
d) podstawienie lub odbiór Pojazdu w granicach miasta, w którym nie znajduje się punkt wynajmu RENTSCAR 80,00 PLN e) udostępnienie nawigacji GPS, fotelika, podkładki dla dziecka (za dobę) 20,00 PLN
f ) opłata administracyjna za obsługę opłat, o których mowa w pkt. 24 123,00 PLN
g)opłata za rezygnację z wykonania umowy najmu na 48h przed datą rozpoczęcia najmu 150,00 PLN
h)opłata za rezygnację z wykonania umowy najmu na mniej niż 48h przed datą rozpoczęcia najmu 369,00 PLN
i)opłata za udzielenie zgody na oddanie osobie trzeciej do używania, w szczególności podnajem 150,00 PLN
j)opłata za wskazanie najemcy uprawnionym organom 150,00 PLN
55. Najemca za dodatkową opłatą pakietową, określoną w pkt 56 OWNP może przy zawarciu umowy najmu ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec Wynajmującego, co nie wyłącza odpowiedzialności Najemcy z tytułu pozostałych kar umownych oraz innej odpowiedzialności określonej w OWNP.
56. Dodatkowe ryczałtowe opłaty za jedną dobę:
Po uiszczeniu opłaty 40,00 PLN odpowiedzialność zostaje zniesiona
AWARIE, USZKODZENIA I KRADZIEŻ POJAZDU
57. W przypadku uszkodzenia, kolizji, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. w terminie do 12 godzin od chwili zajścia zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania Wynajmującego o powyższych zdarzeniach (e-mail: bok@rentscar.pl;
tel: +48 881-557-881) oraz natychmiastowego wezwania Policji.
58. Najemca ma obowiązek dostarczenia wynajmującemu w terminie do 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów:
a) wypełnionego druku zgłoszenia szkody znajdującego się w Pojeździe;
b) oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia;
c) kopii prawa jazdy oraz dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;
d) dokumentów i kluczyków Pojazdu;
e) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone.
59. W przypadku niewykonania przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt. 57 i 58 z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca odpowiada za powstałą szkodę chyba, że wykaże istnienie przesłanek zwalniających go z odpowiedzialności wobec Wynajmującego.
60. W przypadku awarii i unieruchomienia Pojazdu na terytorium Polski, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. w terminie do 12 godzin od chwili zajścia zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu) poinformowania Wynajmującego o powyższych zdarzeniach (e-mail: bok@rentscar. pl; tel: +48 881-557-881). Wynajmujący udostępni Najemcy Pojazd zastępczy w terminie do 12 godzin od chwili poinformowania Wynajmującego o awarii i unieruchomieniu Pojazdu.
61. Udostępnienie Pojazdu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
a) utraty lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków Pojazdu;
b) uszkodzenia Pojazdu z winy Najemcy lub Użytkownika;
c) unieruchomienia Pojazdu poza terytorium Polski;
d) szkód parkingowych, aktów wandalizmu i pozostałych zdarzeń, chyba że uniemożliwiają korzystanie z Pojazdu;
e) uszkodzenia, przebicia opony, uszkodzenia felgi.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY, KARY UMOWNE
62. Najemca ponosi wobec Wynajmującego pełną odpowiedzialność za Pojazd na zasadach ogólnych w OWNP.
63. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w OWNP, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie umowy najmu lub OWNP nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być między innymi: pisemne oświadczenie sprawcy szkody (innego niż Najemca lub Użytkownik) lub, w razie gdy sprawca nie jest znany, notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia wskazująca na jego okoliczności i/lub dokumentacja postępowania prowadzonego przez odpowiednie organy, w tym Policję lub Prokuratury.64. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała z jego winy polegającej między innymi na:
a) prowadzeniu Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz bez wymaganych uprawnień;
b) ucieczki z miejsca wypadku, kolizji.
c) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, skutkującą odmową wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
d) niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży Pojazdu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
e) niedopełnienie obowiązków wymaganych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
f ) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności Pojazdu lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
g) uczestnictwa Pojazdu w zawodach, rajdach, pokazach, testach itp. oraz w przypadku użycia Pojazdu do popełnienia przestępstwa.
65. Wysokość kary umownej w przypadkach, o których mowa w pkt. 63 uzależniona jest od klasy Pojazdu i wynosi:
klasa A: 2.000,00 PLN
klasa B, B+, B Aut, B “L”: 2.000,00 PLN
klasa C, C+, C Aut, M: 2.000,00 PLN
klasa D, D+, D Aut, I Crossover, I, K: 2.500,00 PLN
klasa D Premium, R, R Cargo, N: 3.000,00 PLN
klasa E, H, I Premium Crossover, N1: 4.500,00 PLN
klasa F, G: 8.000,00 PLN
klasy niewymienione powyżej: 3.000,00 PLN

a) zniesienie kary umownej w powyższych o których mowa w pkt. 63 z wyłączeniem ppkt. g) wyniosi 50,00 za każdą dobę.
66. Ponadto Najemca jest zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:
a) uszkodzenie, zagubienie lub utrata kluczyka lub urządzenia umożliwiającego sterowanie Pojazdem: 1.300,00 PLN
b) uszkodzenie, zagubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybkie ( za każde) 500,00 PLN
c) uszkodzenie, zagubienie lub utrata dokumentów Pojazdu (z wyjątkiem pkt. 64) 700,00 PLN
d) złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych 500,00 PLN
e) złamanie zakazu przewożenia zwierząt 800,00 PLN
f ) zwrot brudnego Pojazdu osobowego 80,00 PLN
g) zwrot brudnego Pojazdu dostawczego, specjalistycznego 130,00 PLN
h) zwrot Pojazdu z trwałymi (tj. nie dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce lub w bagażniku 1.000,00 PLN
i) bezumowne korzystanie z Pojazdu; trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu określonej w umowie najmu za każdą rozpoczętą bezumownego korzystania z Pojazdu;
j) zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt. 44 a) 3.000,00 PLN
k) utrata gwarancji na pojazd 3.000,00 PLN
l) demontaż, zmiana części w Pojeździe lub dokonanie zmian bez zgody Wynajmującego 4.000,00 PLN
m) wyjazd poza granice Polski bez uprzedniej zgody Wynajmującego 2.500,00 PLN
n) przekroczenie prędkości 160 km/h (każdorazowo) 250,00 PLN
o) każdy przypadek kierowania Pojazdu przez osobę niebędącą Najemcą lub Użytkownikiem 800,00 PLN
p) uszkodzenie lub utrata kołpaka (za sztukę) 100,00 PLN
q) uszkodzenie lub utrata felgi aluminiowej (za sztukę) 1.000.00 PLN
r) uszkodzenie opony bez możliwości naprawy 800,00 PLN
s) trwałe uszkodzenie części tapicerki lub elementów wyposażenia wewnętrznego Pojazdu 1.000,00 PLN
t) uzupełnienie brakującego paliwa do pełnego baku (za każdy litr) 10,00 PLN

z) pranie tapicerki 300,00
67. W przypadkach, o których mowa w pkt. 66 o) - q) obowiązek zapłaty kary umownej nie dotyczy przypadków, w których uszkodzenie lub utrata są wynikiem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi zarządca drogi.
68. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej.
REKLAMACJE
69. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy najmu przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone:
a) w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.rentscar.pl.;
b) w formie pisemnej oraz przesłaniem dokumentu pocztą na adres siedziby firmy przy ul. Zwycięstwa 177A/4 75-608 Koszalin;
c) osobiście do podczas zawierania umowy najmu lub do protokołu zdawczo - odbiorczego.
70. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
a) imienia i nazwiska osoby składającej reklamację;
b) określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, numeru rejestracyjnego Pojazdu.
c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
d) żądania Najemcy;
e) danych kontaktowych składającego reklamację.
71. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wynajmujący przekaże Najemcy pisemną informację z wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia, wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określeniem przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie przekraczającego 60 dni od dnia otrzymanie reklamacji.
72. Wynajmujący udzieli odpowiedzi na reklamację na piśmie, przesyłając je na adres Najemcy wskazany przez niego w reklamacji. Jeżeli Najemca złożył wniosek o udzielenie mu odpowiedzi pocztą elektroniczną, otrzyma odpowiedź w tej formie.
73. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca - jeżeli jest konsumentem - może zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której należy ochrona konsumentów.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
74. Wszelkie zmiany umowy najmu wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
75. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.
76. Administratorem danych osobowych jest RENTSCAR z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 177A/4 75-608. Dane osobowe są przetwarzane przez RENTSCAR lub przez podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu Pojazdu oraz do celów marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
77. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 r. poz 827 z późn. zm.)
78. OWNP oraz umowa najmu pojazdu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą podlegać prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Spory rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, z wyjątkiem sprawy, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowanie cywilnego.
79. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu OWNP na stronie www.rentscar.pl. Wszelkie zmiany OWNP wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Wynajmującego. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na zasadach obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.

INFORMACJA O MONITORINGU LOKALIZACYJNYM GPS

W wynajmowanych przez nas pojazdach zamontowane są urządzenia umożliwiające ich lokalizację oraz ustalenie tras i czasów przejazdów (dalej „dane lokalizacyjne”).  Wyjaśniamy, że w ramach tego monitoringu nie dokonujemy identyfikacji osób, których on dotyczy, za wyjątkiem wypadków gdy: (1) użytkownik pojazdu o to wystąpi, wskazując dane umożlwiające przyporządkowanie go do danych lokalizacyjnych (przy czym w takim przypadku zostanie on poinformowany o przetwarzaniu jego danych osobowych i jego celach, a na jego żądanie udostępniony mu będzie wyłącznie zapis z nim związany, (2) będzie to potrzebne do obsługi przez nas reklamacji (3) będzie to konieczne do weryfikacji wykonywania obowiązków przez naszych pracowników, (4) będzie to uzasadnione dochodzeniem naszych uprawnień, (5) zażąda tego uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa organ publiczny. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 Tu możesz porać wersję elektroniczną (pdf) OWNP


Pliki cookies (ciasteczka) pozwalają nam lepiej oferować nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz wykorzystanie cookies..  Akceptuję  Więcej informacji